Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da će zakupcu da preda određenu nepokretnost na upotrebu i korišćenje, a zakupac se obavezuje da će za taj zakup platiti određenu zakupninu i posle ugovorenog vremenskog perioda tu stvar vratiti u stanju u kojem je istu primio od zakupodavca. Predmetni Ugovor se može zaključiti u slobonoj formi, bez overe istog kod Javnog beležnika. U praksi, zbog pravne sigurnosti, ugovorne strane se često odlučuju da na samom ugovoru overe potpies pred Javnim beležnikom. Trenutna cena overe potpisa iznosi 360 dinara po jednom potpisu.

Osnovni elementi ugovora o zakupu su:

  • Podaci o Zakupodavcu 
  • Podaci o Zakupcu 
  • Podaci o nepokretnosti koja je predmet zakupa
  • Pravo na predmetu zakupa od strane Zakupodavca ( svojina, zakup, plodouživanje )
  • Cena koja se ima plaćati na ime zakupnine
  • Depozit
  • Period zakupa
  • Obaveze Zakupodavca
  • Obaveze Zakupca

 

Zakupodavac je osoba koja daje stvar na zakup zakupcu. Drugim rečima, zakupodavac je vlasnik nekretnine koju daje u zakup. Obaveze zakupodavca definisane ugovorom o zakupu su pre svega da preda zakupljenu stvar u državinu zakupcu, da održava nekretninu u ispravnom stanju, da odgovara za materijane nedostatke na stvari, u vidu mana na nepokretnosti koje se mogu pojaviti, a koje ometaju redovno korišćenjem kao i da odgovara za pravne nedostatke na predmetu zakupa, odnosno ukoliko se pojavi pravo trećeg lica na predmetu zakupa, da zaštiti zakupca od smetanja trećeg lica ili mu nadoknadi materijalnu štetu.

Zakupac je osoba koja uzima stvar u zakup. Zakupac je obično stanar koji će na određeno vreme zakupiti nekretninu za određenu novčanu naknadu. Obaveze zakupca definisane ugovorom o zakupu su pre svega da upotrebljava stvar prema ugovoru, da se o istoj stara sa pažnjom dobrog domaćina, da plaća zakupninu redovno, kao i sve režijske troškove i da na kraju vrati nepokretnost u stanju u kojem je istu primio od Zakupodavca.

U Ugovoru o zakupu se unose precizni podaci o predmetu zakupa, pa ukoliko je predmet zakupa stan, unose se podaci o adresi gde se stan nalazi, broju stana, površini, rasporedu prostorija, katastarskoj opštini gde se isti nalazi I broju katastarske parcele na kojoj je izgrađen stambeni objekat u kojem se stan nalazi.

Ugovorom o zakupu nepokretnosti definiše se period zakupa, a koji period se može produžiti aneksom Ugovora. Moguće je definisati da će se nepokretnost izdati na neodređeno vreme.

Ugovorom o zakupu, definiše se i novčana naknada koju je Zakupac dužan da plaća za predmet zakupa. Predmetna naknada, poznatija kao stanarina ili kirija, obično se ugovara na mesečnom nivou, s tim da se može ugovoriti i da se ista ima isplatiti unapred, za određeni budući period.

Neretko, samim Ugovorom se definiše i plaćanje depozita od strane Zakupca, koji se najčešće opredeljuje u iznosu jedne mesečne kirije i služi u cilju obezbeđenja eventualne štete koja može nastatati propustom na strani Zakupca, u vidu propusta redovnog održavanja nepokrentosti i ophođenju prema istoj sa pažnjom dobrog domaćina, nepoštovanje otkaznog roka, ostavljanje duga po režijskim troškovima, itd. Obično, iznos depozita se plaća zajedno sa prvom kirijom.

Poželjno je po zaključenju ugovora o zakupu, a prilikom uvođenja zakupca u zakupljeni prostor, sačiniti zapisnik o primopredaji, u kom se navode stvari koje se u prostoru nalaze, a moguće je navesti i njihovo stanje, kako prilikom prestanka zakupa ne bi došlo do nesporazuma između ugovornih strana.

Sačinjavanje zapisnika o primopredaji naročito je bitno prilikom davanja u zakup nameštenih stanova, ali nije na odmet i kod praznih navesti stanje svake prostorije, podova, zidova, stolarije i slično.

Posebno treba voditi računa da se u samom Ugovoru o zakupu definiše da li Zakupac može predmet zakupa izdati u podzakup. Ukoliko se od strane Zakupodavca ostavi ova mogućnost Zakupcu, Zakupac može sa trećim licem zaključiti nov Ugovor o zakupu.

Zaključak je da trebate posvetiti posebnu pažnju prilikom izbora Zakupca i zaključenju Ugovora o zakupu, te da istim predvidite sva međusbna prava i obaveze i na taj način se zaštitite od eventualnog nastupanja štete.

Naši agenti vam na izuzetno profesionalan način mogu pomoći kako u pronalaženju poretencijalnog Zakupca, tako i u pronalaženju nekretnina za uzimanje u zakup. Takođe, naši stručni partneri, advokati, svakako će posebnu pažnju posvetiti izradi adekvatnog Ugovora o zakupu, kojim će biti precizno utvrđeni uslovi zakupa, kao i prava i obaveze obe ugovorne strane.

Compare listings

Compare
×