Opšti Uslovi Poslovanja

METROPOLITAN REAL ESTATE DOO BEOGRAD-STARI GRAD

Kosovska br. 32/1
MB: 21900559
PIB: 113615738
Redni broj posrednika: 1633

U skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Metropolitan Real Estate doo Beograd-Stari grad, uređuje poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica).

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

OPŠTE ODREDBE

Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac je obavezan da se neposredno pre razgledanja nepokretnosti legitimiše i potpiše Posredniku Sporazum o gledanju nepokretnosti u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost prvi put gledao posredstvom Posrednika.

1. OBAVEZE KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, EKSLUZIVNO POSREDOVANJE

OPŠTE ODREDBE

Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac je obavezan da se neposredno pre razgledanja nepokretnosti legitimiše i potpiše Posredniku Sporazum o gledanju nepokretnosti u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost prvi put gledao posredstvom Posrednika.

1. OBAVEZE KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, EKSLUZIVNO POSREDOVANJE

Obaveze Posrednika

 1. Da zaključi Ugovor o posredovanju s Nalagodavcem u pisanom obliku ili putem elektronske pošte na način propisan Zakonom.
 2. Da nastoji dovesti u vezu Nalogodavca sa potencijalnim klijentima radi zaključenja pravnog posla.
 3. Da upozna Nalogodavca sa realnim tržišnim cenama nekretnina.
 4. Da nalogodavcu pruži objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima.
 5. Da upozori Nalogodavca na poznate mu nedostatke nekretnine.
 6. Da izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozori Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nepokretnosti, postojanja prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima.
 7. Da obavi potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu i da postavi oglas u vezi sa prometom/zakupom nepokretnosti na adekvatan način i da izvrši sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove.
 8. Da organizuje gledanje nepokretnosti.
 9. Da čuva lične podatke Nalogodavca kao poslovnu tajnu, i po pisanom nalogu Nalogodavca čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosi u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi s tom nepokretnosti ili s poslom za koji posreduje.
 10. Da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za nameravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
 11. Da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja pravnog posla.
 12. Da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora).
 13. Da prisustvuje primopredaji nekretnine.
 14. Da prati i pomaže Nalogodavcu prilikom overe dokumenata u sudu ili kod javnog beležnika, zatim prilikom prebacivanja sredstava sa i na račun klijenta u banci kao i da uz pomoć vlasnika nekretnine obezbedi dokaze da su izmirena sva komunalna i druga potraživanja.
 15. Da obavesti Nalogodavca o njegovim eventualnim obavezama prema poreskim organima kao i o načinu upisa prava svojine u Republički Geodetski Zavod-Službi za katastar nepokretnosti.
 16. Da o svom trošku obezbedi stručnu pomoć (advokata) vezanu za izradu Predugovora, Ugovora i ostale potrebne dokumentacije.

Smatra se da je posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredničkog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

– neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledanje predmetne nekretnine,

– organizovao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

– Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlašćene za sklapanje pravnog posla ili mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nekretnine.

Posrednik ima pravo da , uz saglasnost Nalogodavca (prodavac/kupac) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapis posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhe prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje putem sredstava javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili postavljanjem iste na svoj sajt ili putem interneta.

Posrednik ima pravo da u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o posredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovor o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja ovog ugovora.

Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

Eksluzivno posredovanje

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o eksluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.

Ako za vreme važenja klauzule o eksluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi predmetne nepokretnosti za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da posredniku sa kojim je ugovorio eksluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o eksluzivnom posredovanju.

2. OBAVEZE NALOGODAVCA

 1. Da zaključi Ugovor o posredovanju sa Posrednikom u pisanom obliku ili putem elektronske pošte na način propisan zakonom.
 2. Da obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predoči tačne podatke o nekretnini, i dostavi kompletnu dokumentaciju o nepokretnosti koju prodaje.
 3. Da dostavi Posredniku na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nepokretnosti koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nepokretnosti kao ina vidljive i nevidljive skrivene mane.
 4. Da omogući Posredniku i osobi zainteresovanoj za zaključivanje posla razgledanje nepokretnosti na dogovoreni način i u dogovoreno vreme
 5. Da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nepokretnosti što posebno uključuje tačne podatke o ceni nekretnine, lokaciji, strukturi i dr.
 6. Da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu u slučaju zaključivanja Predugovora ili Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, a ukoliko je to izričito ugovoreno dužan je da nadoknadi posredniku i dodatne troškove učinjene tokom posredovanja.
 7. Da obavesti Posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene.
 8. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj veri, ako je postupio prevarno, ako je zatajio ili dao netačne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tokom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

3. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja predugovora za koji je posrednik posredovao. Posrednička naknada se isplaćuje na račun posrednika.

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skadu sa prethodnim stavom.

Iznos posredničke provizije za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene, zakupa nepokretnosti naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih provizija koja je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti( vlasnički list, uverenje da nema tereta, i dr.), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatražiti da mu se unapred plate sredstva za određene troškove, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako ugovorom o posredovanju nije drukačije ugovoreno.

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnijoj meri rezultat Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da isplati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem, u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi Ugovor o prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za Posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.

Posrednik nije u obavezi da vrati isplaćenu posredničku naknadu ( u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanje jedne od ugovornih strana i sl. ), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drukačije ugovoreno.

4. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa zakonom, za štetu koja ja nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane ( osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

Nepokretnost se kupuje u viđenom stanju na osnovu slobodne volje Nalogodavaca i ne može biti predmet naknadne reklamacije.

5. PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva protekom roka na koji je zaključen, zaključivanjem pravnog posla za koji je posredovao ili otkazom u pisanom, odnosno elektronskom obliku. Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno smatraće se da je Ugovor zaključen na period od godinu dana.

Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen i može biti dat u svako doba (osim kod eksluzivnog posredovnja, gde se rok smatra bitnim elementom) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani, to jest, nakon utvrđivanja autentičnosti otkaza. Prilikom otkazivanja Ugovora o posredovanju Nalogodavac se mora legitimisati odnosno navesti iste one podatke koji se nalaze u postojećem Ugovoru kako bi se sprečila svaka moguća zloupotreba ovog stava. Nalogodavac je u slučaju otkaza Ugovora o posredovanju pre isteka roka na koji je potpisan dužan nadoknaditi agenciji stvarno učinjene troškove.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

6. SARADNJA SA DRUGIM POSREDNICIMA

Posrednik je spreman za saradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informisanja s namerom lične promocije, a na štetu drugih agencija).

Međusobna saradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika.

7. OPŠTE ODREDBE I REŠAVANJE SPOROVA

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i Zakona o obligacionim odnosima.

Opšti uslovi poslovanja su sastvani deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.

Za moguće sporove nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

8. CENOVNIK

Cenovnik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene i iznajmljivanja nekretnina.

Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknitu su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.

 

KUPOPRODAJA:

Provizija se naplaćuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene.

Prodaja (provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine, naplaćuje se od Prodavca)
* od 0 do 2 % (minimalan iznos provizije kada se ista naplaćuje je 500€ u dinarskoj protivvrednosti)

Kupovina (provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine, naplaćuje se od Kupca)

* od 0 do 2 % (minimalan iznos provizije kada se ista naplaćuje je 500€ u dinarskoj protivvrednosti)

Zamena (provizija se naplaćuje od svake strane u zameni)

* od 1,5 do-2 % (procenat se računa od vrednosti nekretnine koju je strana stekla zamenom)

 

ZAKUP:

Zakupodavac (provizija od Zakupodavca)

* Procenat od dogovorenog iznosa mesečne zakupnine

* Minimalno:   50%

* Za zakup trajanja od 12 do 36 meseci: 75%

* Minimalno za zakup trajanja od 36 meseci (3 godine) i više: 100%

Zakupac (provizija od zakupca)

* Procenat od dogovorenog iznosa mesečne zakupnine

* Minimalno:   50%

* Za zakup trajanja od 12 do 36 meseci: 75%

* Minimalno za zakup trajanja od 36 meseci (3 godine) i više: 100%

Compare listings

Compare
×