Povraćaj PDV-a kupcima prvog stana

Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji kupuje prvi stan.Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV, pod sledećim uslovima:

      1) Da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;

      2) Da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, odnosno na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom.

Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, a za vlasnički udeo na stanu do površine srazmerne vlasničkom udelu uodnosu na površinu do 40 m², odnosno do 15 m².

Pravo na refundaciju PDV nema:

     1) Kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;

     2) Član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan;

     3) Kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;

     4) Član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.

Povrat PDV-a se može ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj organizacionoj jednici Poreske uprave. Pritom je potrebno podneti kompletiranu dokumentaciju, zajedno sa obrascima, uverenjima, potvrdama, sve zajedno sa zahtevom za refundaciju.

Potrebna dokumentacija za povrat PDV-a:

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV podnosi se na Obrascu RFN.

Uz zahtev dostavlja se:

1) Izvod iz matične knjige rođenih;

2) Uverenje o državljanstvu;

3) Dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);

4) Overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;

5) Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;

6) Dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca, odnosno dokaz da je na ime ugovorene cene stana sa PDV isplaćen iznos koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi prenos prava raspolaganja na stanu uplatom na tekući račun prodavca u slučaju kupovine stana pod neprofitnim uslovima;

7) Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.


Ako kupac prvog stana zahteva refundacija PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava 6. ovog člana, dostavlja i:

1) Dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana;

2) Dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu)

Poreski organ ima rok od 30 dana da odluči o zahtevu i donose rešenje o refundaciji PDV kupcu prvog stana po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava koji moraju da budu ispunjeni na dan overe ugovora o kupoprodaji. Ako organ pozitivno odluči, kupac bi u dodatnom roku od 15 dana trebalo da očekuje refundiranje poreza plaćenog prilikom kupovine stana. Usled velikog broja predmeta koje Poreski organi imaju u radu, ovi rokovi su često duži.

Ceo postupak pred nadležnom Poreskom upravom za refundaciuju PDV-a, u mnogome će biti olakšan uz asistenciju stručnog pravnog tima naše agencije, Metropolitan Real Estate.

Compare listings

Compare
×